Java-1

OMÜ CEng Konular Language

Java bir programlama dili ve sistem platformudur.

Java kodları derlendiğinde bytecode denilen bir ara formata dönüşür.

Java’nın platform bağımsız olması bytecode sistemi sayesindedir.

İşletim sisteminin üzerine kurulan Java Virtual Machine bu bytecode ları yorumlar.

JAVA

|
|-> JDK - Java Development Kit
|-> JRE - Java Runtime Environment
|-> JVM - Java Virtual Machine

JDK’nın içindeki temel programlar:

|
|-> javac.exe (Java Derleyicisi)
|-> java.exe (Java Yorumlayıcısı)

JDK > JRE > JVM

Java programlarken oluşturulan dosyanın adı sınıf adıyla aynı olmak zorundadır ve uzantısı .java olmalıdır.

Java’da bir class’ın derlenebilmesi için o class main metoduna sahip olmalıdır.

Java programları çok kısa dahi olsa class içinde yazılmalıdır.

Veri Tipleri

Tamsayılar: byte , short , long , int

byte: En küçük tamsayı tipidir. -2^(7) ile (2^(7))-1 arasında değerler alır. Bellekte 8 bit yer kaplar.

short: -2^(16) ile (2^(16))-1 arasında değerler alır. Bellekte 16 bit yer kaplar.

int: -2^(32) ile (2^(32))-1 arasında değerler alır. Bellekte 32 bit yer kaplar.

long: -2^(63) ile (2^(63))-1 arasında değerler alır. Bellekte 64 bit yer kaplar.

Ondalıklı Sayılar: float , double

float: Bellekte 32 bit yer kaplar. Virgülden sonra 7 haneye kadar duyarlıdır. Tek duyarlı ondalıklı sayı olarak da bilinir.

double: Bellekte 64 bit yer kaplar. Virgülden sonra 17 haneye kadar duyarlıdır. Çift duyarlı ondalıklı sayı olarak da bilinir.

Karakterler

char: Bellekte 16 bit yer kaplar. Karakterleri tutar.

Mantıksal Tipler

boolean: true - false

Sayı Sistemleri

Decimal - Onluk Taban

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Her basamak 10 un n. üssüyle çarpılıp toplanır.

Octal - Sekizli Taban

0 1 2 3 4 5 6 7

Her basamak 8 in n. üssüyle çarpılıp toplanır.

HexaDecimal - Onaltılı Taban

Tüm sayılar HexaDecimal olduğunu belirtmek için 0x ile başlar.

0x den sonraki sayılarda

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

sayıları

A = 10 - B = 11 - C = 12 - D = 13 - E = 14 - F = 15

e eşittir.

Float - Double Tanımlama

0.25 değerinde bir float tanımlamak için:

.25f
.25F
0.25f
0.25F

0.25 değerinde bir double tanımlamak için:

.25d
.25D
0.25d
0.25D
0.25
.25
25E-2

Not: Noktalı bir sayının sonuna f,F,d,D konulmazsa double olarak atanır.

Not: Noktalı sayıyı yazarken xyE-z şeklinde yazılırsa E 10 üzeri anlamına gelir.(xy)^(-z) . İçinde E geçen bir sayı double olarak tanımlanır.

Not: Karakterler tek tırnak içerisine yazılır.

char a = '3';

byte , short , int , long , float , double , char , boolean haricindeki TÜM VERİ TİPLERİ “Referans Veri Tipi” dir.

Örn: String , Array , Classlar …

String

String karakter dizisidir. Referans Veri Tipidir. Değişmez bir veri tipidir.

String s1 = "Merhaba";
String s2 = "Java";
String s3 = s1 + " " + s2;
System.out.println(s3);
// Merhaba Java

Sınıf - Nesne

Sınıf: Sınıflar Java’nın temel programlama elemanlarıdır.Her sınıf bir veri tipidir.

Nesne: Bir sınıf tanımladığımızda yeni bir veri tipi oluşturmuş oluruz. Bu veri tipinden oluşturulan değişkene de nesne denir.

Örneğin musteri adında bir class tanımlayıp musteri tipinde musteri1 diye bir değişken oluşturursak yeni oluşturduğumuz musteri1 bir nesnedir.

Nesne Oluşturma Şablonu

class_adi referans_adi = new class_adi();

Yukarıda class_adi tipinde referans_adi isimli bir nesne oluşturduk.

final - Sabit Tanımlama

Java’da final deyimini kullanarak sabit değer tanımlayabiliriz.

final ile tanımlamayı metodun dışında yapıyorsak ilk değer atama zorunludur.

final ile tanımlamayı metod içinde yapıyorsak ilk değersiz tanımlayabiliriz.

Her iki durumda da sadece 1 defa değer alır. Sonraki değer atamalarında hata verir.

class Sabit{
 static final double pi = 3.14;

 public static void main(){
  final double avagadro;
  avagadro = 6.02E-23;
 }
}

Ekrana Basma Çeşitleri

System.out.print(…); -> Düz Yazdır

System.out.printf(…); -> Formatlı Yazdır

System.out.println(…); -> Yaz bitir, alt satıra geç

Kullanım örnekleri:

        System.out.print("Merhaba Dünya\n");
        System.out.printf("%d kere Merhaba Dünya\n", 10);
        System.out.println("Yine yeni ve yeniden Merhaba Dünya");
        System.out.printf("%5.2s\n","merhaba");
        //5 karakterlik yer ayır, sağdan 2. karakterden itibaren yaz
        System.out.printf("%2$s\n","deneme","iki","üç","dört");
        System.out.printf("%2$d\n",111,222,333,444,555);
        // n. değişkeni yazdırmak için %n$(s|d|f|...)
        System.out.printf("%2$10.7S\n","merhaba","dünya","naber","nasılsın");
        // %s = Olduğu gibi yaz
        // %S = Hepsini büyük harfe çevirip yaz

Çıktısı:

Merhaba Dünya
10 kere Merhaba Dünya
Yine yeni ve yeniden Merhaba Dünya
  me
iki
222
   DÜNYA

Argüman

main(String args[]){
 args[0] = İlk parametre
 args[1] = İkinci parametre
 .
 .
 .
}

Giriş - Çıkış İşlemleri

Scanner

import java.util.Scanner;

satırı dosyanın başına eklenir.

Scanner Nesnesi Oluşturma

Scanner okuyucu = new Scanner(System.in);
degisken = okuyucu.metod_adi

Scanner nesnesi için temel metodlar şunlardır:

nextInt(); int e çevirip oku
nextByte(); byte e çevirip oku
nextBoolean(); boolean'a çevirip oku
nextFloat(); float'a çevirip oku
nextDouble(); double a çevirip oku
next(); Boşluğa kadar olan yeri String olarak oku
hasNext(); Okunacak şey var mı kontrol et
nextLine(); Satır oku

İletişim Kutuları

import javax.swing.JOptionPane;

satırı kodun başına eklenir.

String bilgi = JOptionPane.showInputDialog(null,"Mesaj","Baslik",icon_numarasi);
// GUI ile String tipinde Girdi almaya yarar

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Mesaj","Baslik",simge_no);
// GUI ile Mesaj göstermeye yarar

Değişkenlerin İnce Noktaları

Class içinde tanımlanan bir değişkenin yani Nesne Değişkenlerinin ilk değer ataması zorunlu değildir. Yani class içinde tanımlanan nesne değişkeni ilk değersiz tanımlanabilir.

Ancak yine de bu değişkenlerin aslında bir ilk değerleri vardır.

public class Duck
 int a; // a = 0
 float b; //b = 0.0
 ...

Herhangi bir metodun içinde tanımlanan Yerel Değişkenler için ise ilk değer ataması zorunludur.

İlk değeri atanmayan bir yerel değişken Hatalıdır

Değişkenler bulunduğu bloğun parantezleri arasında geçerlidir.

Java’da aynı değişken 2 kere TANIMLANAMAZ

Değişkenlerin Depolanması

Değişkenler Bellekte 2 şekilde depolanır.

|
|-> Stack ( Yığın )
|-> Heap

Yığın: RAM’de Stack halinde tutulur. Değişkenler üst üste yığılır. İşi biten değişken silinir.

Heap: new Anahtarı ile oluşturulan nesneler Heap ‘da depolanır. Stack’a göre yavaştır.

new Anahtarı ile bir nesne oluşturduğumuzda bu nesne 2 parçadan oluşur.

1 - Referans : Stack’te tutulur. İlgili değişkenin heap daki adresini tutar. 2 - Heap Nesnesi: Heap’da tutulur. Asıl bilgiler burada depolanır.

Referans ile Nesne arasındaki bağlantı koparsa bu ilişki bir daha kurulamaz. Heap taki nesne artık bir çöptür. Erişimi mümkün değildir.

Örneğin aşağıdaki gibi bir kod yazdığımızda:

public class Bellek{
 public void foo(){
  bar();
 }
 public void bar(){
  Duck d = new Duck();
 }
}

Bellekte aşağıdaki gibi tutulur:

[bar() d]-|---------------|
[foo() ] |        |
[ ... ] |        v
[ ... ] |       /---\
[ ... ] |       | d |
[ ... ] |       \---/
[ ... ] |        Duck
[ ... ] |
|________| |____________________|
 STACK       HEAP

GARBAGE COLLECTOR (Çöp Toplayıcı)

Referansı olmayan nesneler bellekte gereksiz yer kaplamaktadır.

Java bu nesnelerin belleği gereksiz işgalini önlemek için Çöp Toplayıcı sistemine sahiptir.

Çöp Toplayıcı belli aralıklarda devreye girerek heap’taki referansı olmayan nesneleri bellekten siler.

Bir nesne silinmeden hemen önce o nesnenin finalize() fonskiyonu çağırılır.

Bir nesnenin finalize() fonksiyonunu değiştirirsek, ilgili türden bir nesne silindiğinde finalize() fonksiyonun içindeki komutlar çalıştırılır.

System.gc

komutu ile istediğiniz anda Çöp Toplayıcıyı devreye sokabiliriz.

Paketler

Kendi paketimizi tanımlamak için kodun başına

package paketismi;

şeklinde bir satır ekleriz.Örneğin:

package paket;
 public class deneme{
  public static void main(String args[]){
   ...
  }
 }

kodu ile paket isimli kendi paketimizi oluşturmuş olduk.

Paket Import Etme

import paketAdi.sinifAdi;

şeklinde bir komutla istediğimiz bir paketteki istediğimiz bir sınıfı import edebiliriz.

Nesne Üyelerine Erişim

public : Açık, farklı paket ve sınıflardan erişilebilir. Farklı bir paketten erişmek için o paket import edilmelidir.

private : Özel, sadece kendi sınıfından erişilebilir.

protected : Aynı paket ve sınıftan erişilebilir. Farklı paketten sadece kalıtımla oluşturulanlar erişebilir.

Aynı class’ın içindeki static metodlar sadece adıyla çağırılabilir.

Farklı class’ın içindeki metodlar sinifAdi.metodAdi() şekline çağrılabilir.

Static Metodlar

Static metodlar bulunduğu sınıfın içerisindeki herhangi bir fonksiyon tarafından yeni bir nesne oluşturmaya gerek kalmadan çağırılabilir. Static vs Static Olmayan

//STATIC FONKSİYON ÖRNEĞİ
public class Soru{
 public static void cevap(){
  ...
 }
 public static void main(String args[]){
  cevap();
 }
}
//STATIC OLMAYAN FONKSİYON ÖRNEĞİ
public class Soru{
 public void cevap(){
  ...
 }
 public static void main(String args[]){
  Soru yeniSoru = new Soru();
  yeniSoru.cevap();
 }
}

Püfffffff Nokta

Bir karar verme cümlesinde (if, while, … ) bakılan mantıksal karşılaştırma işlemlerinde Java en kısa yolu tercih eder.

Örneğin bir && karşılaştırmasında ( a && b ) eğer a ‘nın 0 olduğu biliniyorsa b ye hiç bakılmaz , çünkü AND işleminde bir elemanın 0 olması sonucun 0 olmasını sağlar.

Aynı şekilde bir || karşılaştırmasında ( c || d ) eğer c ‘nin değerinin 1 olduğu biliniyorsa d ye hiç bakılmaz. çünkü OR işleminde bir elemanın 1 olması sonucun 1 olmasını sağlar.

Object

Java’da temel veri tiiplerinin tutulduğu ana class ın adı Object tir.

Object class ı tüm veri tiplerini içinde barındırır.

Object tipindeki bir nesne oluşturulduğunda tüm veri tiplerinden bilgi barındırabilir.

Object arraylarının farklı elemanları farklı veri tipleri olabilir.

Diziler

Diziler nesnedir.

Diziler içinde belli sayıda eleman bulundurur.

Dizi indisi 0 dan başlar.

Dizi elemanları aynı türden olmalıdır.

n elemanlı dizide n+1 . eleman çağırılırsa bytecode a çevirirken hata vermez. Ancak çalışırken hata verir. Yani RUNTIME ERROR ( Çalışma Zamanı Hatası ) verir.

Dizinin eleman sayısını bulmak için diziAdi.length fonksiyonu kullanılır.

Dizi Türündeki Referanslar

double[] dd; // double tipi dizi referansı tanımlama
double dd[]; // double tipi dizi referansı tanımlama

Yukarıdaki kodda sadece referanslar tanımlandı, henüz Nesneler oluşturulmadı!

Dizi Nesnesi Oluşturma

double[] dd = new double[20];
double dd[] = new double[20];
Object kutu[] = new Object[20];

Temel Tiplerden Oluşan Diziler

double dizi[] = {1.1,2.2,3.3,4.4}; //Doğru bir kullanım
double dizi[];
dizi = {1.1,2.2,3.3,4.4}; // HATALI!
double dizi[];
dizi = new double[]{1.1,2.2,3.3,4.4}; //Doğru bir kullanım
double dizi[] = new double[3];
dizi[0] = 1.1;
dizi[1] = 2.2;
dizi[2] = 3.3;

Nesnelerden Oluşan Diziler

Diziler sadece temel veri tipinden bilgiler tutabilir veya dizilerin elemanları aynı tipten oluşmalıdır gibi bir zorunluluk yoktur.

Bir nesne arrayı o nesne türünden değerler tutabilir.

Object nesnesi de tüm nesneleri içerdiği için object arrayları tüm veri tipinden elemanlar içerebilir.

Object[] kisi = new Object[4];
dizi[0] = 1;
dizi[1] = "Mehmet"
dizi[2] = 8.2;
dizi[3] = dizi[0] + 2; // Bu satır (Object + int) olduğu için hata verir

Object arraylarının farklı elemanları farklı veri tipleri olabilir.

Dizilerde Nesne - Referans İlişkisi

int liste[] = new int[5];
liste[0] = 1; liste[1] = 3; liste[2] = 8;
//Liste şu anda: [1,3,8]
liste = new int[15];
//Liste şu anda: []

Yukarıdaki örnekte yeni bir nesne tanımladık ve artık liste referansı yeni oluşturulan nesneye işaret ediyor. Eski listenin içindekileri kaybettik. Eski nesne artık bir ÇÖP!

Çok Boyutlu Dizi

Dizi içindeki dizilerden oluşur.Birçok dizi iç içe olabilir.

int[][] dizi = { { 1, 2, 3 }, { 2, 3, 4 } }; //DOĞRU
int[][] dizi = new int[3][4]; //DOĞRU
int[][] dizi = new int[3][]; //DOĞRU
int[][] dizi = new int[][3]; //YANLIŞ!
int[][][][][][][][][][] dizi = int[a][b][c][d][e][f][g][h][i][j];
//Yukarıda a,b,c,d,e,f,g,h,i belirtilmesi zorunludur. j ise opsiyoneldir.
//Yani sadece en içteki dizinin boyutu belirsiz olabilir.

Koleksiyonlar

Koleksiyonlar içinde birçok öğeyi barındıran bir nesnedir.

Koleksiyonları kullanabilmek için ilgili kütüphaneyi import etmeliyiz.

Koleksiyonların Avantajları

Verileri bir araya toplamamızı ve veriler üzerinde işlem yapmamızı kolaylaştırır.

Yazılımcı koleksiyon sınıfı içerisinde yer alan algoritmaları kullanrak yeni algoritma yazmak zorunda kalmaz.

Yazılımcıya uygulamanın performansını artıran kullanışlı algoritma ve veri yapıları sağlar.

Belli bir boyutları yoktur. İçerisine veri ekleyip çıkardıkça boyutları değişir. Yani yazılımcının önceden koleksiyonu boyutlandırmasına gerek yoktur.

Koleksiyon Türleri

Koleksiyonları Set ve List olarak ikiy türe ayırabiliriz.

List

List nesnelerden oluşan topluluktur.

List içerisinde aynı değerde birden fazla eleman bulunbilir. Yani dublikasyona izin verilir.

List teki elemanların belli bir sıralaması vardır.

Stack, Arraylist, Vector, LinkedList türleri de List sınıfından türetilmiştir.

List Fonksiyonları

add - Listeye eleman ekle

addAll(Collection c) - Belirtilen koleksiyonun tüm elemanlarını listeye ekle

clear - Listeyi temizle

get(i) - İndisi belirtilen öğeyi getir

set(i,b) - b elemanını i indisli yere yerleştir.(O indiste eleman varsa o silinerek yerine bu eklenir.Kaydırma yapılmaz!)

indexOf() - Aranan elemanın indisi. Yoksa -1 döndürür

lastIndexOf() - Aranan elemanın en son bulunduğu indir. Yoksa -1 döndürür

remove(i) Belirtilen indisteki elemanı listeden kaldırır.

size() - Listenin eleman sayısını verir.

toArray() - Listeyi diziye dönüştürür.

LinkedList

LinkedList <Tip> degisken_adi = new LinkedList <Tip>();

Linked List Örneği:

import java.util.*;
public class BagliListe {
 public static void main(String[] args) {
  LinkedList<String> liste = new LinkedList <String>();
  liste.add("Portakal");
  liste.add("Limon");
  liste.add("Mandalina");
  liste.add("Armut");
  liste.add("Mandalina");
  liste.add("Elma");
  System.out.println("İlk liste = " + liste);
  liste.add(4, "Ayva");
  System.out.println("Değişen liste = " + liste);
  System.out.println("ilk öğe = " + liste.getFirst());
  System.out.println("6.nci öğe = " + liste.get(6));
  System.out.println("silinen = " + liste.removeFirst());
  System.out.println("silinen = " + liste.removeLast());
  System.out.println("Liste son hali = " + liste);
 }
}

Queue ( Kuyruk )

Kuyrukta FIFO mantığı vardır. Yani ilk eklenen eleman listeden ilk çıkarılacak olan elemandır. Gerçek hayattaki kuyruk sisteminden adını almıştır.

Queue <String> kyrk = new LinkedList <String>();

Kuyruk İşlemleri:

element() - En baştaki elemanı verir

offer() - Kuyruğa yeni eleman ekler

peek() - Kuyruğun başındaki elemanı döndürür. Kuyruk boşsa null döndürür

poll() -Kuyruğun başındaki elemanı döndürür ve siler. Kuyruk boşsa null döndürür

remove() - Kuyruğun önündeki nesneyi siler ve döndürür

size() - Kuyruktaki eleman sayısı

clear() - Kuyruğu temizle

//Kuyrukta bekleyen 4 kişiyi FIFO mantığı ile kuyruktan çıkaran program
import java.util.*;
class Kuyruk {
 public static void main(String[] args) {
  Queue <String> kyrk = new LinkedList<String>();
  kyrk.offer("Bade");
  kyrk.offer("Zehra");
  kyrk.offer("Fatih");
  kyrk.offer("Hakan");
  System.out.println("Kuyruktan çıkartılıyor");
  while (!kyrk.isEmpty())
  System.out.print(kyrk.remove() + " ");
 }
}

Set

Setlerde sıra yoktur.

Duplikasyona izin VERİLMEZ!

Kümede bir öğenin yeri belirsizdir.

Kümenin öğeleri sıralı olmadığı için, yeni gelen bir öğeyi kümede belirli bir konuma yerleştiremeyiz.

Aynı nedenle, bir öğe yerine başka bir öğe koyamayız (replacement olamaz). Ama, istenen öğe kümeden silinebilir ve istenen öğe kümeye eklenebilir.

Kümedeki öğelere erişmek (retrieving) mümkündür, ama erişim sırası belirsizdir.

HashSet

HashSet <String> diziAdi = new HashSet <String>();

TreeSet

TreeSet <String> diziAdi= new TreeSet <String>();
import java.util.*;
public class HashSet01 {
 public static void main(String[] args) {
  HashSet <String> hs = new HashSet <String>();
  hs.add("Bursa");
  hs.add("Ankara");
  hs.add("Malatya");
  hs.add("Diyarbakır");
  hs.add("Muğla");
  hs.add("Ankara"); // Hashset çift veriye izin vermez
  System.out.println("illerin Sırasız hali");
  System.out.println(hs);
  System.out.println("illerin Sıralı hali");
  TreeSet <String> siraliKume= new TreeSet <String> (hs);
  System.out.println(siraliKume);
 }
}

Yukarıdaki örnek kodun çıktısı şu şekilde olacaktır:

illerin Sırasız hali
[Bursa,Malatya,Ankara,Muğla,Diyarbakır]
illerin Sıralı Hali
[Ankara,Bursa,Diyarbakır,Malatya,Muğla]

Burada dikkat edilmesi gereken nokta Set kolleksiyon tipinin dublikasyona izin vermediği için aynı eleman add komutuyla iki kere eklenmeye çalışıldığı halde setlerde sadece bir tane bulunuyor.

Iterator

IIterator, elemanlar arası istenilen yönde ilerlemek için kullanılır. Üç temel yöntemi vardır:

next() - Bir sonraki elemanı çağırır.

hasNext() - Bir sonraki eleman var mı kontrol eder, bool olarak sonuç döner

remove() - Döndürülen son elemanı siler.

Iterator degisken = list_değişkeni.iterator();

Özel For Döngüsü

Dizi elemanları üzerinde dolaşmak için bir indis değişkeni kullanmak zorunda değiliz.

Javada bu iş için özel bir for döngüsü türü bulunmaktadır.

int dizi[] = {1,2,3,4,5};
for(int i:dizi){
 System.out.println(i);
}

Yukarıdaki kodda i dizinin o anki elemanının değeridir, indisi değil.

Parametre Olarak Dizi Göndermek

Oluşturduğumuz bir fonksiyona bir diziyi argüman olarak verebiliriz.

public class Dizi{
 public static void main(String args[]){
  String dizi[] = new String[3];
  dizi[0] = "Merhaba";
  dizi[1] = "Dünya";
  yazdir(dizi);
 }
 static void yazdir(String dizi[]){
  for(String i:dizi){
   System.out.println(i);
  }
 }
}

Özyineleme ( Recursive )

Bir fonksiyonun kendisini çağırmasına özyineleme denir.

static int faktoriyel(int sayi){
 if(sayi == 1){
  return 1;
 }else{
  return(sayi*faktoriyel(sayi-1));
 }
}

Yukarıda faktöriyel hesaplama işlemini recursive olarak yapan bir fonksiyon yazılmıştır.

Yapılandırıcılar ( Constructors )

Yapılandırıcı bir nesne oluşturulurken ilk çağırılan fonksiyona verilen isimdir.

Yapılandırıcı adı sınıf adıyla aynı olmak ZORUNDA!

Yapılandırıcılar void dir.

Yapılandırıcılar aşırı yüklenebilirler. ( Overload (açıklaması sonraki bölümde mevcut))

Her sınıf için parametresiz default bir yapılandırıcı vardır.

Eğer koda eklemesek bile derleyici otomatik olarak bir yapılandırıcı metod çağırır.

public class Yapilandirici{
 int deger1;
 public Yapilandirici(){
  deger1 = 5;
 }
 public void main(String args[]){
  Yapilandirici nesne1 = new Yapilandirici();
  System.out.println(nesne1.deger1);
 }
}

Aşağıda da Overload bir Yapılandırıcı örneği mevcuttur:

class Araba{
 int kapi;
 int vites;
 public Araba(int kapiSayi){
  kapi = kapiSayi;
 }
 public Araba(int kapiSayi, int vitesSayi){
  kapi = kapiSayi;
  vites = vitesSayi;
 }
}
public class Yapilandirici{
 public static void main(String args[]){
  Araba ar1 = new Araba();
  Araba ar2 = new Araba(4);
  Araba ar3 = new Araba(4,5);
 }
}

Aşırı Yükleme ( Overload )

Aşırı Yükleme bir class’ın aynı isimli birden çok metod içermesidir.

Yani aynı isme sahip birden çok metod olma durumudur.

Aşırı yükleme yapılan fonksiyonlar için ayırt edici özellik argümandır.

Argüman sayısı yada tipine göre Java gerekli fonksiyonu çalıştırılır.

Örneğin aynı ada sahip iki fonkiyondan birisi String diğeri int tipinde değişken alıyorsa, biz bu fonksiyonu çağırırken arguman olarak String tipinden bir veri verirsek String argumanlı fonksiyon çalışır. int tipinden veri verirsek int argumanlı fonksiyon çalışır.

Aynı şekilde arguman sayısına göre de overload yapılır.

Örneğin aynı ada sahip iki fonksiyondan biri hiç arguman almıyor, biri bir arguman alıyor, biri de iki arguman alıyorsa biz bu fonksiyonu çağırırken arguman yollamazsak arguman almayan fonksiyon çalışır, 1 arguman yollarsak 1 arguman alan fonksiyon çalışır, benzer şekilde 2 arguman yollarsak 2 arguman alan fonksiyon çalışır.

public class Ornek{
 public int toplam(){
  return 0;
 }
 public int toplam(int sayi1){
  return sayi1;
 }
 public int toplam(int sayi1, int sayi2){
  return(sayi1 + sayi2);
 }
 public int toplam(int sayi1, int sayi2, int sayi3){
  return(sayi1 + sayi2 + sayi3);
 }
 public double toplam(double sayi1){
  return sayi1;
 }
 public double toplam(double sayi1, double sayi2){
  return(sayi1 + sayi2);
 }
 public double toplam(double sayi1, double sayi2, double sayi3){
  return(sayi1 + sayi2 + sayi3);
 }
}

this Referansı

this referansı nesnenin kendisini refere etmesini sağlar. Özel bir referanstır.

İsim çakışması olması durumunda yerel değişkenin değil, nesne değişkeninin kullanılacağını belirtir.

Yapılandırıcı metodları çağırmak için kullanılır.

Yapılandırıcılar içinde this ile başka yapılandırıcı ÇAĞIRILAMAZ!

Yapılandırıcı içinde diğer bir yapılandırıcı çağırılırken İLK SATIRDA YAZILIR!

this referansı static metodlarda KULLANILAMAZ!

public class Ogrenci{
 public int no;
 public String isim;
 public Ogrenci(int no){
  this(no,"Serhat"); //Yapılandırıcı fonksiyon çağırılıyor.
 }
 public Ogrenci(int no, String isim){
  this.no = no; //this.no dışarıdaki , yani Ogrenci nesnesinin değişkeni olan değişkeni ifade eder. 
  // no ise arguman olarak alınan yerel değişkeni.
  this.isim = isim; //this.isim dışarıdaki , yani Ogrenci nesnesinin değişkeni olan değişkeni ifade eder. 
  // isim ise arguman olarak alınan yerel değişkeni.
 }
 public static void main(String args[]){
  Ogrenci ogr1 = new Ogrenci(1,"Serhat");
  System.out.println(ogr1.no + " numaralı öğrenci: " + ogr1.isim );
  Ogrenci ogr2 = new Ogrenci(2);
  System.out.println(ogr2.no + " numaralı öğrenci: " + ogr2.isim );
 }
}